Wewnętrzny audyt jakości

Audyt jest inspekcją lub badaniem przeprowadzanym w przedsiębiorstwie lub organizacji w celu zweryfikowania prawidłowego funkcjonowania tego samego w różnych aspektach. Jest on zazwyczaj przeprowadzany przez osoby spoza badanego podmiotu, zwane biegłymi rewidentami. W przypadku wewnętrznego audytu jakości, jest to ten przeprowadzany w firmach w celu kontroli doskonałego wdrożenia obowiązujących według unijnego prawa norm w organizacji. Regularne przeprowadzanie tych wewnętrznych audytów jest wymogiem w ramach samych norm i jest rozumiane jako podstawowy element kontroli stopnia wykonania normy.

Audyt wewnętrzny jakości – jakie są jego cele?

Dzięki wewnętrznemu audytowi jakości, oprócz oceny działania wdrożonych systemów, identyfikuje się wszelkie ewentualne odchylenia i wprowadza środki naprawcze. Gwarantuje to, że system zarządzania jakością jest zgodny z ustalonymi wytycznymi i dlatego klienci mogą nadal pokładać zaufanie w produktach lub usługach firmy. Podstawowym celem wewnętrznego audytu jakości jest sprawdzenie zgodności z obowiązującymi w UE normami. Jest nim również ocena przydatności lub niezgodności wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością zgodnie z ustalonymi wymaganiami, oraz określenie skuteczności istniejącego systemu zarządzania jakością w zakresie osiągania wcześniej ustalonych celów. Wykonuje się go zawsze celu wykrycia możliwości poprawy przyjętego systemu zarządzania. Prowadzenie rejestru i dokumentacji gromadzącej oceny i dowody poddane ocenie w trakcie całego procesu kontroli pozwala na lepsze udokumentowanie działań firmy, czy organizacji i skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań.

Najważniejsze zalety audytu wewnętrznego

Pozwala na poznanie adekwatności obecnego systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami przyjętych w prawie norm oraz jego ewentualnych odchyleń. Poprzez audyt wewnętrzny możliwe jest wykrycie braków, które nie były wcześniej znane i osiągnięcie optymalizacji kosztów lub wykorzystania zasobów. System zarządzania jakością jest stale utrzymywany i aktualizowany, co daje jeszcze większą możliwość jego stałego ulepszania. Pracownicy firmy mają prawo głosu przy rozpatrywaniu tych wewnętrznych audytów, co skutkuje większą świadomością i zaangażowaniem pracowników w spełnianie wymagań normy. cena systemu generuje propozycje ulepszeń, które w przeciwnym razie mogłyby nie zostać zauważone. Prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych ułatwia uzyskanie ostatecznej certyfikacji poprzez zminimalizowanie zakłóceń w audytach zewnętrznych, które wynikać mogą z różnych przyczyn.

Sprawdź ofertę na stronie www.pwc.pl