Czynniki kształtujące płynność finansową

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa leży w kwestii managerów i osób, które są odpowiedzialne za bieżące zobowiązania finansowe i rentowność firmy. By mogło się to odpowiednio odbywać, ważne są też czynniki, które w bezpośredni sposób wpływają na płynność finansową i pozwalają oceniać stan funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjność w branży i na rynku.

Czynniki kształtujące płynność finansową

Do czynników, które wpływają na płynność finansową firmy zalicza się przede wszystkim strukturę aktywów bieżących i ich płynność. Istotne znaczenie ma ponadto czas trwania i długość cyklu operacyjnego związanego ze specyfiką funkcjonowania firmy. Znaczenie ma także specyfika źródeł aktywów, w tym przede wszystkim struktura własnościowa, która stanowi o udziale kapitałów własnych w tych ogólnych i określa stan zadłużenia firmy.

Do czynników kształtujących płynność finansową zalicza się również strukturę długu, która określa udział zobowiązań bieżących w zadłużeniu ogółem, a także strukturę rzeczową i czasową. Ta pierwsza odnosi się do podmiotowych zobowiązań, zaś druga określa terminowe i przeterminowane obowiązki płatnicze. Wskazane wyżej czynniki wpływają na sposób funkcjonowania firmy i jej atrakcyjność w obliczu współpracowników i kontrahentów.

W jaki sposób czynniki kształtujące płynność finansową wpływają na jej pozycję na rynku?

Wskazane wyżej czynniki mają kluczowe znaczenie w zakresie funkcjonowania firmy i decydują o jej bycie na rynku. Utrata płynności finansowej niesie za sobą liczne negatywne następstwa, a nawet może prowadzić do bankructwa- sprawdź jak temu zapobiec – www.pwc.pl/pl/uslugi/poprawa-plynnosci-finansowej-wsparcie-dla-firm-w-kryzysie.html.

Specjaliści wskazują, że pogorszenie pozycji firmy w branży i na rynku w porównaniu do konkurentów może wynikać właśnie z niewłaściwego zarządzania płynnością finansową. Wina leży wówczas zarówno po stronie dostaw jak i sprzedaży oraz dystrybucji produktów i usług firmy. W sytuacji, kiedy traci ona elastyczność w podejmowaniu decyzji następuje też utrata zdolności do kierowania aktywami firmowymi, co ma kluczowe znaczenie w zakresie jej istnienia. Gorsze wyniki finansowe wynikają w takiej sytuacji m.in. ze wzrostu kosztów operacyjnych i finansowych, a także spadku sprzedaży towarów i usług. W sposób bezpośredni wpływa to na dalsze prosperowanie firmy i jej pozycję w branży oraz na rynku. Kiedy dochodzi do ograniczenia rozwoju przedsiębiorstwa to kolejnym krokiem jest utrata zdolności do obsługi obecnych długów, wypłaty bieżących zobowiązań finansowych w przypadku pracowników i kontrahentów oraz do zaciągania nowych długów.